Viki a Max


Všeobecné podmienky používania

Preambula

Tieto Všeobecné podmienky používania (ďalej len „VPP“) definujú všeobecné pojmy a podmienky používania webovej stránky www.vikiamax.sk (ďalej len „webová stránka“). VPP na tejto webovej stránke sa vzťahujú na každého používateľa webovej stránky. Každý používateľ má prístup k týmto podmienkam ešte pred používaním webovej stránky.

Definície a pojmy

Prevádzkovateľom webovej stránky je právnická osoba spoločnosť AGEMSOFT, a.s., Rigeleho 1, 811 02 Bratislava, IČO: 35782391, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo: 2374/B (ďalej len „prevádzkovateľ“).

Používateľom webovej stránky je fyzická osoba staršia ako 18 rokov, v prípade neplnoletej osoby všetky práva za ňu preberá jej zákonný zástupca.

Kozmix Quest je aplikácia určená pre mobilné zariadenia s operačnými systémami iOS a Android, ktorú si používateľ môže zadarmo stiahnuť a nainštalovať do svojho mobilného zariadenia prostredníctvom služby Google Play alebo App Store. Pri využívaní služieb Google Play alebo App Store sa používateľ riadi ich vlastnými zmluvnými podmienkami.

Pod pojmom „Pátranie“ sa rozumie hra, ktorej pravidlá sú uvedené na webovej stránke, a ktorú si používateľ môže zahrať len po stiahnutí a nainštalovaní aplikácie Kozmix Quest.

Autorské práva

Prevádzkovateľ si vyhradzuje všetky autorské práva k obsahu na webovej stránke, vrátane textu, grafického designu, softwaru a grafiky. Obsah webovej stránky, ani jej akákoľvek časť, nemôže byť bez predchádzajúceho písomného súhlasu prevádzkovateľa akokoľvek zmenený/á, kopírovaný/á, duplikovaný/á, komerčne predávaný/á, šírený/á, samostatne alebo ako súčasť iných materiálov. Autorské práva sú chránené podľa zákonov a právnych predpisov Slovenskej republiky a ich porušenie je trestné.

Právo použitia tejto webovej stránky v súlade s vyššie uvedenými podmienkami je obmedzené na nekomerčné použite, má vzdelávací charakter, je možné ju použiť ako súčasť vyučovacieho procesu v školách, no predovšetkým slúži na individuálne použitie.

Používateľ je oprávnený používať obsah uvedený na webovej stránke, hrať hru, riešiť úlohy, získavať indície, a to všetko prostredníctvom súradníc GPS alebo QR kódu v zmysle ustanovení týchto VPP.

Odopretie záruky a zodpovednosť

Prevádzkovateľ neposkytuje záruku, že webová stránka bude zodpovedať požiadavkám každého používateľa, a že dostupnosť služieb bude neprerušená, dostatočne rýchla a bez chýb.

Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za:

  • porušovanie akýchkoľvek práv používateľa názormi, komentármi a inými vyjadreniami šírenými voči webovej stránke alebo za straty vyplývajúce zo spôsobu používania webovej stránky, za tieto škody je zodpovedný výlučne používateľ,
  • neposkytuje záruku bezchybného a neprerušeného prístupu k hre a k aplikácii Kozmix Quest.

Nežiadúci obsah

Obsah zverejnený na webovej stránke je v súlade so slovenskými a medzinárodnými zákonmi. Nepodnecuje rasovú, náboženskú alebo etnickú nenávisť; neobsahuje pornografiu alebo materiál porušujúci dobré mravy a materiál všeobecne považovaný za neetický.

Prevádzkovateľ prehlasuje, že žiadny obsah zverejnený na webovej stránke:

  • neohrozuje fyzický, psychický alebo morálny vývin maloletých alebo nenarúša ich duševné zdravie a emocionálny stav,
  • neobsahuje žiadne erotické a pornografické prvky,
  • nepropaguje násilie, nepodnecuje k rasovej, náboženskej, etnickej alebo politickej nenávisti,
  • nepropaguje užívanie omamných a psychotropných návykových látok,
  • neobsahuje vulgarizmy,
  • neobsahuje nepravdivé, neoverené, zavádzajúce alebo klamlivé správy o inej osobe.

Ochrana súkromia

Prevádzkovateľ rešpektuje právo používateľov webovej stránky na ochranu súkromia.

Prevádzkovateľ chráni osobné údaje svojich používateľov v súlade so zákonom 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a používa primerané technologické riešenia, ktoré zamedzujú porušeniu práva na ochranu osobných údajov tretím subjektom.

Registrácia a osobné údaje

Registrácia na webovú stránku pri jej spustení nie je nutná. Hra „Pátranie“ ako aj aplikácia Kozmix Quest nie sú podmienené registráciou, avšak registráciou si používateľ môže ich použitie výrazným spôsobom uľahčiť.

Pri registrácii používateľ zadáva svoje osobné údaje, ktorými sú prezývka (akékoľvek označenie alebo aj meno a priezvisko používateľa), e-mailová adresa, vek a pohlavie používateľa a typ hráčskeho konta.

Niektoré funkcionality webovej stránky, napr. zoznam získaných indícií alebo prístup do vyšších úrovní hry, sú dostupné iba pre registrovaných používateľov.

Údaje zadané pri registrácii môžu byť použité na účely vzájomnej komunikácie používateľa a prevádzkovateľa, k tvorbe interných štatistických analýz a pre marketingové účely, napríklad pre zasielanie informačných e-mailov, ak s tým používateľ vyjadrí súhlas.

Používateľ má právo vidieť svoje osobné údaje na webovej stránke a má právo upravovať alebo vymazať tieto údaje z webovej stránky. V prípade zrušenia svojej registrácie je používateľ povinný o zrušenie požiadať e-mailom prevádzkovateľa webovej stránky.

Všetci používatelia webovej stránky môžu kedykoľvek prevádzkovateľa kontaktovať e-mailom, telefonicky alebo poštou. Prevádzkovateľ si uchováva komunikáciu so svojimi používateľmi zo štatistických dôvodov a pre čo najlepšie a najrýchlejšie reakcie na prichádzajúce požiadavky.

Prevádzkovateľ môže zveriť spracovanie osobných údajov inej osobe.

Záverečné ustanovenia

Tieto VPP sú uvedené do platnosti ich zverejnením na webovej stránke a budú sa vzťahovať na používateľov od momentu ich zverejnenia.

Akékoľvek otázky, komentáre a výhrady k webovej stránke môžu byť adresované na prevádzkovateľa.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť, nahradiť tieto VPP. Túto zmenu zverejní elektronicky na webovej stránke.

Používateľ, zohľadňujúc globálny charakter internetu, sa zaväzuje konať v zhode s miestnymi pravidlami a dobrými mravy v súvislosti s online prenosom a vhodnosťou obsahu. Používateľ sa zaväzuje konať v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky a Európskej únie.

Používaním webovej stránky používateľ bez výhrad prijíma tieto VPP, ktoré sú pre používateľa v plnom rozsahu záväzné. Používanie webovej stránky je dobrovoľné. Ak používateľ nesúhlasí s ktorýmkoľvek ustanovením týchto podmienok používania, je povinný ukončiť používanie tejto webovej stránky a jej služieb.